BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6874/TCHQ-TCCB
V/v Trả lời vướng mắc trong việc bình xét TĐKT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2012

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 1637/HQTN-TCCB ngày 04/12/2012 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh về vướngmắc khi xét thi đua khen thưởng năm 2012 đối với công chức của đơn vị. Về việcnày, Tổng cục Hải quan có ý kiến trả lời như sau:

Tại Điểm b khoản 2 mục I Thông tưsố 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật Thi đua, Khen thưởng quy định:"Chiến sĩ thi đua cơ sở" lànhững cá nhân tiêu biểu được lựa chọn trong số cá nhân đạt danh hiệu "Laođộng tiên tiến", "Chiến sỹ tiên tiến"; cá nhân đó nhất thiếtphải có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu, ápdụng khoa học công nghệ mới hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụchiến đấu để nâng cao năng suất lao động, hiệu suất công tác của cơ quan, đơnvị.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Tây Ninhthực hiện theo đúng quy định nêu trên và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tàichính, Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hảiquan tỉnh Tây Ninh được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB-TĐKT (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bùi Ngọc Lợi