VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6874/VPCP-QHQT
V/v tham dự Hội nghị Thường niên WEF 2008 tại Davos

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:Bộ Ngoại giao

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao(công văn số 4021/TTr-BNG-THKT ngày 14 tháng 11 năm 2007) về việc tham dự Hộinghị Thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 2008, Thủ tướng Chính phủ có ýkiến như sau:

Đồng ý việc Phó Thủ tướng, Bộtrưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm tham dự Hội nghị Thường niên Diễn đàn Kinhtế Thế giới, tổ chức tại Davos, Thụy Sỹ từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 1 năm 2008và đại diện Việt Nam dự Sự kiện ASEAN tổ chức bên lề Hội nghị Thường niên.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để cơ quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
Vụ: TH, KTTH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2). 16

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc