BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 6875/TCHQ-KTTT
V/v trả lời văn bản

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Cơ điện lạnh vàThương mại Hòa Bình
(42 Võ Văn Tần, quận 3, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 34/HB-TCHQ /09 ngày 27/10/2009 của Công ty TNHH Cơ điện lạnh và Thươngmại Hòa Bình về việc đề nghị cung cấp thông tin thuế nhập khẩu ưu đãi ASEAN vàTrung Quốc. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Việc áp dụng thuế suấtCEPT/AFTA của các nước thành viên ASEAN căn cứ vào cam kết và qui định của từngnước thành viên.

- Đối với Việt Nam: Bộ Tài chínhđã ban hành Quyết định số 36/2008/QĐ-BTC ngày 12/06/2008 ban hành Biểu thuếnhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuếquan có hiệu lực chung CEPT/AFTA giai đoạn 2008 - 2013; Biểu thuế nhập khẩu ưuđãi đặc biệt ASEAN - Trung Quốc ban hành kèm theo Quyết định số 111/2008/QĐ-BTCngày 01/12/2008.

- Để được hưởng thuế suất thuếnhập khẩu ưu đãi đặc biệt nêu trên, hàng hóa nhập khẩu phải đáp ứng đủ các điềukiện qui định tại Điều 2 Quyết định nêu trên.

Tổng cục Hải quan trả lời đểCông ty TNHH Cơ điện lạnh và Thương mại Hòa Bình biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn