BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6877/BTC-TCHQ
V/v trao đổi ý kiến

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Công an;
- Bộ Giao thông vận tải.

Liên quan đến việc làm thủ tục nhậpkhẩu đối với chiếc xe ô tô bị đóng lại số khung theo kiến nghị của Công ty cổphần vật tư thiết bị giao thông. Bộ Tài chính đã có công văn số 14240/BTC-TCHQngày 18/10/2012 trao đổi với Quý đơn vị để có cơ sở giải quyết vụ việc.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của BộCông an, Bộ Tài chính (Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn) đã có văn bản đề nghị ViệnKhoa học hình sự - Bộ Công an giám định số khung của chiếc xe ô tô tải tự đổnhãn hiệu DONGFENG của Công ty cổ phần vật tư thiết bị giao thông.

Ngày 20/3/2013, Viện khoa học hìnhsự - Bộ Công an có công văn số 436/C54 (GĐ-P2) thông báo kết quả giám định vớinội dung như sau:

"Số khung hiện tạiLAGT6PD39BC002207 là hàng số do nhà sản xuất đóng.

Tại vị trí vết mài ởkhung xe hiện lại được hàng ký tự đã bị tẩy xóa mất đọc được làLAGT6PD39BC002207, giống như khung hiện tại.

Số khung nguyên thủy do nhà sảnxuất đóng là: LAGT6PD39BC002207."

Công ty có đơn gửi Văn phòng Chínhphủ, Bộ Tài chính kiến nghị không áp dụng tịch thu chiếc xe mà cho phép Công tyđược làm thủ tục nhập khẩu chiếc xe nói trên để giảm bớt thiệt hại cho Công tyvì Công ty đã thanh toán tiền cho người bán, lỗi đóng lại số khung do nhà sảnxuất, số khung chiếc xe không bị thay đổi, chỉ đóng lại cho rõ hơn (do lần dậpđầu tiên không rõ nên nhà sản xuất đã đóng lại chính số khung đó ở một vị tríkhác) và nhà sản xuất không thông báo với Công ty việc này; hiện nay, Công tycũng không thể tái xuất chiếc xe.

Do đó, với kết quả giám định trêncủa Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, Bộ Tài chính đề nghị Quý đơn vị cho ýkiến về việc cho phép nhập khẩu chiếc xe của Công ty.

Ý kiến tham gia xin nhận lại trướcngày 07/6/2013.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp củaQuý Bộ.

(Xin gửi kèm các tài liệu cóliên quan đến chiếc xe ô tô nêu trên).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn