BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------------
V/v: Áp mã mặt hàng gối cao su cốt bản thép
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.
Tiếp theo công văn số 6323/TCHQ-TXNK ngày 12/11/2012 của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị Cục Hải quan TP.Hải Phòng cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu kỹ thuật liên quan đến mặt hàng "gối cao su cốt bản thép". Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Ngày 29/11/2012, Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 7697/HQHP-TXNK kèm theo hồ sơ nhập khẩu mặt hàng nêu trên. Tuy nhiên, tại công văn này, Cục Hải quan TP.Hải Phòng chưa mô tả cụ thể tính chất cấu tạo của mặt hàng cần phân loại. Do đó, để có cơ sở xem xét và hướng dẫn phân loại mặt hàng gối cao su cốt bản thép, đề nghị Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng báo cáo rõ kết quả kiểm tra thực tế về cấu tạo của hàng hóa nhập khẩu.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang