ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6878/UBND-ĐT
Về một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Đấu thầu

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

- Các Sở - ngành Thành phố;
- Các Ban Quản lý dự án trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố;
- Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện.

Xét Công văn số 6570/SGTVT-KH ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Sở Giao thông vận tải, Công văn số 102/HĐTV ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thànhphố và theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 9700/SKHĐT-THngày 10 tháng 11 năm 2014 và Công văn số 10472/SKHĐT-TH ngày 02 tháng 12 năm2014 về một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ;

Ủy ban nhân dân Thành phốcó ý kiến như sau:

1. Về thẩm định và phêduyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Giao Sở Kế hoạch và Đầutư khẩn trương nghiên cứu soạn thảo Quyết định để thay cho Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố banhành Quy định về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhànước của Thành phố Hồ Chí Minh, phù hợp với các quy định mới mà Nhà nước đã banhành. Sau khi soạn thảo, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến các cơ quan đơnvị có trách nhiệm liên quan và hoàn chỉnh trước khi trình Ủy ban nhân dân Thànhphố xem xét quyết định.

- Trong khi chờ sửa đổiQuyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2007 các Sở - ngành, quận -huyện, các Ban Quản lý dự án trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố phải thựchiện theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26tháng 6 năm 2014 của Chính phủ.

2. Về chỉ định nhà thầudi dời các công trình hạ tầng kỹ thuật:

Cho phép các Chủ đầu tưdự án có phần di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật được tự thực hiện các góithầu di dời do chủ đầu tư dự án trực tiếp quản lý, sử dụng hạng mục cần di dờinếu có đủ năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu gói thầu.Trong trường hợp Chủ đầu tư không đủ điều kiện tự thực hiện, phải lựa chọn nhàthầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi theo đúng quy định của Luật Đấu thầu vàNghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ.

3. Giao Sở Kế hoạch vàĐầu tư hướng dẫn các Chủ đầu tư thực hiện theo Công văn số 621/QLĐT-CS ngày 14tháng 10 năm 2014 của Cục Quản lý Đấu thầu về việc tham gia đấu thầu của doanhnghiệp nhỏ hay siêu nhỏ.

4. Về giao dự toán chingân sách hàng năm cho các sở - ngành:

Giao Sở Tài chính nghiên cứuđề xuất của Sở Giao thông vận tải (tại Công văn số 6570/SGTVT-KH ngày 08 tháng9 năm 2014) về việc giao dự toán chi ngân sách hàng năm cho các sở - ngành làmcơ sở lựa chọn nhà thầu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công, báo cáo Ủy ban nhândân Thành phố xem xét quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên; (kèm CV số 621/QLĐT-CS )
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐT/Ti) D.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín