TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 688/GSQL-GQ1
V/v xuất trình Giấy đăng ký hợp đồng XK sản phẩm cá tra

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Ngày 23/6/2015, Hiệp hội cá tra Việt Nam có công văn số 99/HHCTVN .15-VP gửi Tổng cục Hải quan phn ánh về việc nhận được thông tin một số cơ quan Hải quan cửakhẩu biên giới thông quan lô hàng cá Tra xuất khẩu cho doanh nghiệp mà khôngyêu cầu xuất trình Giấy đăng ký hợp đồng xuất khẩu cá Tra. Về việc này, Cục Giám sát quản lý vềHải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hảiquan trực thuộc khi làm thủ tục hải quan cho các lô hàng cá Tra xuất khẩu phảithực hiện đúng theo quy định tại Nghị định 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 củaChính phủ và Thông tư số 23/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.Theo đó, cơ quan Hải quan chỉ thông quan cho lô hàng cá Tra xuất khẩu khi doanhnghiệp xuất trình Giấy đăng ký hp đồngxuất khẩu sản phẩm cá Tra và các chứng từ khác trong hồ sơ hải quan theo quy địnhhiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
-
Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha