BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 688/TCT-TVQT
V/v xử lý bán đấu giá không thành

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:Cục Thuế thành phố cần Thơ

Về việc đề nghị xử lý tài sản xe ô tô Toyota,biển số 65E 0269 do bán đấu giá không thành của Cục Thuế thành phố Cần Thơ tạicông văn số 31/CT-HCQTTVAC ngày 05/2/2013 về việc thanh lý xe ô tô; Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Cục Thuế thành phố Cần Thơ chưa nêu rõ nguyênnhân của việc bán đấu giá không thành. "Trường hợp xác định nguyên nhâncủa việc bán đấu giá không thành là do giá khởi điểm cao thì đơn vị có tài sảnbán đấu giá báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định giá khởi điểm quy định tạimục 3 Điều này xem xét, xác định lại giá khởi điểm để tổ chức đấu giá lại”(Khoản 5, Điều 11, Quyết định số 790/QĐ-BTC ngày 30/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tàichính Quy định quy chế quản lý và quy trình nghiệp vụ quản lý, xử lý tài sảntại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các dự án sử dụng vốn nhànước khi dự án kết thúc của Bộ Tài chính).

Cục trưởng Cục Thuế thành phố Cần Thơ tiếp tụctổ chức thực hiện các bước để xác định lại giá khởi điểm và quyết định lại mứcgiá khởi điểm để tổ chức bán đấu giá công khai cho đến khi bán được tài sản(Điều 2, Quyết định số 2032/QĐ-TCT ngày 12/12/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cụcThuế về việc thanh lý tài sản). Nếu xe ô tô không đủ điều kiện lưu hành theoquy định của cơ quan có thẩm quyền, được thông báo giao nộp biển số và giấyđăng ký xe theo quy định của pháp luật thì Cục Thuế chấp hành, không phải chờkết quả bán thanh lý.

Khi xác định bán đấu giá không thành do cácnguyên nhân khác, Cục Thuế chưa xác định được hướng xử lý thì báo cáo về Tổngcục Thuế để xem xét giải quyết.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Trần Văn Phu