THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 688/TTg-KTN
V/v tiếp tục chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở 11 xã điểm (của Ban Bí thư)

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 11 tỉnh có xã điểm xây dựng mô hình nông thôn mới theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Sau khi kết thúc giai đoạn làmđiểm, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Kết luận số 18-KL/TW ngày 04 tháng4 năm 2012 giao nhiệm vụ cho Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốcgia (MTQG) xây dựng nông thôn mới tiếp tục chỉ đạo để 11 xã điểm sớm đạt 19tiêu chí trở thành các hình mẫu để nhân dân cả nước học tập nhân rộng.

Đến nay đã có 9/11 xã cơ bản hoànthành 19 tiêu chí nông thôn mới, tăng bình quân từ 2 - 6 tiêu chí/xã so vớicuối năm 2011. Tuy nhiên, vẫn còn 2/11 xã có số tiêu chí đạt chuẩn thấp so vớiyêu cầu; một số tiêu chí về thu nhập, giảm nghèo, văn hóa và môi trường tuy đãđạt chuẩn nhưng chưa thực sự bền vững; tiến độ hoàn thành mô hình nông thôn mớicủa một số xã bị chậm lại. Có tình hình trên là do một số Bộ, ngành và địaphương chưa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được Ban Bí thư giao; công tác chỉ đạocủa một số Ban Chỉ đạo các cấp còn chưa sát sao; sự tham gia của người dân, cộngđồng, doanh nghiệp còn hạn chế.

Để tiếp tục thực hiện có kết quảnhiệm vụ Ban Bí thư giao, với mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2013 có 9/11 xãhoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới và năm 2014 toàn bộ 11 xã đạt chuẩn nôngthôn mới, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựngnông thôn mới yêu cầu Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố có xã điểm của Ban Bí thưvà các Bộ, ngành khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sauđây:

1. Về công tác chỉ đạo, tổ chứcthực hiện và kiểm tra

a) Căn cứ vào Kết luận số 18-KL/TWcủa Ban Bí thư Trung ương, Ban Chỉ đạo các cấp từ tỉnh, huyện đến xã phải xâydựng kế hoạch chi tiết để hoàn thành mô hình nông thôn mới ở xã điểm gắn với kếhoạch triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của địa phương, trongđó xác định rõ nội dung hỗ trợ các xã điểm để hoàn thành mục tiêu Ban Chỉ đạoTrung ương đã đề ra.

b) Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện có xãđiểm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các hoạt động xây dựng nông thôn mới củacác xã điểm, gắn với việc đánh giá tác động của 19 tiêu chí nông thôn mới đếnphát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện sống của ngườidân, qua đó rút kinh nghiệm để phổ biến nhân rộng ở địa phương.

c) Các thành viên Ban Chỉ đạo Trungương theo địa bàn được phân công phải tăng cường kiểm tra, đôn đốc và hỗ trợ xãđiểm, thực hiện các giải pháp để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới bềnvững, báo cáo thường trực Ban Chỉ đạo.

2. Khẩn trương hoàn thành mô hìnhđiểm xây dựng nông thôn mới đảm bảo bền vững, hiệu quả.

a) Đối với các xã đã cơ bản đạtchuẩn nông thôn mới cần tiếp tục có biện pháp giữ vững các tiêu chí đã đạtđược, tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các cơ sở hạ tầng và trang thiếtbị đã được đầu tư, củng cố, hoàn thiện các mô hình sản xuất, kinh doanh nhằmnâng cao thu nhập, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

b) Đối với 2 xã (Thanh Chăn tỉnh ĐiệnBiên, Hải Đường tỉnh Nam Định) cần tiếp tục vận động sự tham gia tích cực củangười dân, cộng đồng và doanh nghiệp trên địa bàn, kết hợp lồng ghép các nguồnlực, đảm bảo hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, củng cố các tiêu chí đã đạtchuẩn, phát triển bền vững, nhất là các hoạt động về phát triển sản xuất, xâydựng mô hình kinh tế xã nông thôn mới.

3. Về tiếp tục hỗ trợ nguồn lực từngân sách trung ương

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề xuất Thủtướng Chính phủ phương án bổ sung ngân sách Trung ương năm 2013 và 2014 để hỗtrợ các xã này hoàn thành mục tiêu xây dựng mô hình nông thôn mới theo kế hoạchđã đặt ra.

4. Về chế độ thông tin báo cáo

Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương có xã điểm định kỳ hàng quý báo cáo Ban Chỉ đạo Trungương (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về đánh giá tiến độ thực hiệnhoàn thành mô hình nông thôn mới./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTTg Chính phủ;
- VP Tổng Bí thư;
- Văn phòng Trung ương đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các đ/c thành viên BCĐ TW;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND 11 xã điểm (của Ban Bí thư);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, V.III;
- Lưu: Văn thư, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh