ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
V/v:Di dời hiện vật không phù hợp ra ngoài khuôn viên di tích, cơ quan đơn vị
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2014

Kính gửi:
- Đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch;
- Đồng chí Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã.

Trước thực trạng tại một số di tích, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đang sử dụng hiện vật (Sư tử đá, vật phẩm lạ) không đúng quy định, không phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam; UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sau:
1. Tổ chức tuyên truyền, vận động không sử dụng hiện vật (Sư tử đá, vật phẩm lạ) không đúng quy định: không phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam, để trưng bày tại di tích (đã xếp hạng và chưa xếp hạng), danh thắng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; Nếu đã sử dụng thì vận động tự di dời khỏi khuôn viên trong thời gian nhất định; Trường hợp không tự di dời thì tổ chức di dời theo quy định.
2. Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, vận động không sử dụng, nếu đã sử dụng trưng bày thì tổ chức di dời hiện vật, không đúng quy định, không phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam tại di tích, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố: Chỉ đạo và trực tiếp kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, tập trung tại các di tích, danh thắng theo thẩm quyền quy định.
3. Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo phòng Văn hóa Thông tin, UBND các xã, phường thị trấn, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động không sử dụng hiện vật không đúng quy định, không phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam, nếu đã sử dụng hiện vật trưng bày thì tổ chức di dời, tại di tích, cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận, huyện, thị xã, các xã, phường thị trấn; Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, tập trung tại tất cả các di tích đã được xếp hạng và chưa được xếp hạng, phát hiện hiện vật bài trí trong di tích, không có trong hồ sơ xếp hạng, không đúng quy định không phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam, phải di dời ra ngoài khuôn viên di tích; Xử lý các trường hợp cố tình vi phạm theo thẩm quyền quy định.
Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nêu trên trước Chủ tịch UBND thành phố, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trước ngày 31/12/2014.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTTU;
- Bộ VHTTDL;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các đ/c PCTUBNDTP;
- VPUB: Đ/c CVP, Đ/c PCVP Đỗ Đình Hồng; Các phòng: VX, TH;
- Lưu: VT, VXh.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc