VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6881/VPCP-KTN
V/v dừng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong giai đoạn khởi động do Vinalines làm chủ đầu tư.

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2012

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 6117/BGTVT-KHĐT ngày 27 tháng 7 năm 2012) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư(công văn số 6200/BKHĐT-KCHTĐT ngày 20 tháng 8 năm 2012) về việc dừng thực hiệnDự án đầu tư xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong giai đoạn khởi độngdo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam làm chủ đầu tư, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hảicó ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc dừng thực hiện Dự án đầu tư xây dựngcảng trung chuyển quốc tế Vân Phong giai đoạn khởi động do Tổng Công ty Hảnghải Việt Nam làm chủ đầu tư như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến củaBộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo,hướng dẫn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam thực hiện việc dừng Dự án theo quyđịnh của pháp luật.

2. Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việcthực hiện ý kiến chỉ đạo tại các văn bản số 2440/TTg-KTN ngày 27 tháng 12 năm2011 và số 4821/VPCP-KTN ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ; chỉđạo Cục Hàng hải Việt Nam xây dựng phương án huy động các nguồn vốn đầu tư, chủđộng kêu gọi nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tham gia đầu tư xây dựng Dự áncảng trung chuyển quốc tế Vân Phong dưới các hình thức hợp lý, theo quy địnhcủa pháp luật để triển khai Dự án theo quy định tại Quyết định số 412/QĐ-TTgngày 11 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tảibiết, thực hiện./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Phạm Viết Muôn,
các Vụ: KTTH, ĐP, NC, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b). Hiền 24

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý