VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6885/VPCP-CN
V/v điều chỉnh Hợp đồng BOT và giấy Chứng nhận đầu tư Dự án BOT cải tạo, nâng cấp quốc lộ 2 đoạn Nội Bài-Vĩnh Yên

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Xét đề nghị của Bộ Giao thôngvận tải (văn bản số 6534/BGTVT-KHĐT ngày 12 tháng 10 năm 2007), ý kiến của BộKế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7996/BKH-KCHT &ĐT ngày 31 tháng 10 năm 2007),Bộ Tài chính (văn bản số 15239/BTC-ĐT ngày 12 tháng 11 năm 2007), Bộ Xây dựng(văn bản số 2383/BXD-XL ngày 09 tháng 11 năm 2007) về việc điều chỉnh Hợp đồngBOT và giấy Chứng nhận đầu tư Dự án BOT cải tạo, nâng cấp quốc lộ 2 đoạn NộiBài-Vĩnh Yên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh Hợp đồngBOT và giấy chứng nhận đầu tư Dự án BOT cải tạo, nâng cấp quốc lộ 2 đoạn NộiBài - Vĩnh Yên, trong đó: thời gian hoàn vốn Hợp đồng BOT chỉ tính thu hồi phầnvốn của Nhà đầu tư; phần vốn ngân sách nhà nước góp vào Dự án sẽ được thu hồisau khi bàn giao Dự án cho Bộ Giao thông vận tải quản lý.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải phốihợp với nhà đầu tư điều chỉnh Hợp đồng BOT của Dự án theo quy định hiện hành vàchỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3102/VPCP-CN ngày 07 tháng 6 năm2007 của Văn phòng Chính phủ; chịu trách nhiệm về các nội dung thực hiện đầu tưxây dựng Dự án, quản lý phần vốn ngân sách Nhà nước đầu tư cho Dự án đúng cácquy định hiện hành, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tưđiều chỉnh giấy Chứng nhận đầu tư Dự án theo quy định hiện hành; phối hợp vớiBộ Tài chính bố trí kế hoạch vốn phần ngân sách Nhà nước góp cho Dự án đáp ứngyêu cầu tiến độ của Dự án.

4. Ủy ban nhân dân thành phố HàNội và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo quyết liệt giải quyết dứt điểmnhững vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo yêu cầu tiến độ củaDự án.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Hoàng Trung Hải;
- Bộ Xây dựng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy,
Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TTBC, Website CP;
- Lưu: VT, CN (3). 21

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMVăn Trọng Lý