ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
V/v:Bàn giao quản lý và thực hiện duy tu, bảo trì Công trình “Con đường gốm sứ ven sông Hồng"
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2014

Kính gửi:
- Sở Xây dựng;
- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch;
- Sở Tài chính.

Sau khi xem xét báo cáo của Sở Xây dựng tại các công văn: Công văn số 5697/SXD-MT ngày 05/8/2014 và Công văn số 6333/SXD-MT ngày 25/8/2014 về việc sửa chữa, chống xuốngcấp công trình Con đường gốm sứ ven sông Hồng,
Để bảo đảm hiệu quả công tác quản lý, duy trì và phát huy các giá trị văn hóa của công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đối với công trình Con đường gốm sứ ven sông Hồng, UBND Thành phố có ý kiến như sau:
- Sở Xây dựng bàn giao công tác quản lý, duy trì công trình Con đường gốm sứ ven sông Hồng để Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện quản lý, duy trì theo quy định đối với các công trình văn hóa; hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận quản lý công trình trong tháng 9/2014.
- Giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch kiểm tra, thực hiện việc sửa chữa, bảo dưỡng công trình Con đường gốm sứ ven sông Hồng theo các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn của công trình văn hóa.
- Sở Tài chính phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng thực hiện điều chỉnh, bố trí kinh phí quản lý, duy trì, sửa chữa công trình Con đường gốm sứ ven sông Hồng theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư TU;
- TTTU; TT HĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Các đ/c PCT: Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Quốc Hùng;
- UBND các quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm;
- VPUB: CVP, các PCVP: N.V.Thịnh, Đ.Đ.Hồng, VHXH, XDGT, KT, TH;
- Lưu: VT, XDGTthang.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng