TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 689/GSQL-GQ1
V/v kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1276/HQHCM-GSQL ngày 18/5/2015 của đơn vịvề thủ tục hải quan đối với vật liệu xây dựng thuộc đối tượng phải chứng nhận hợpquy theo quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15/9/2015 của B Xây dựng, Cục Giám sát quản lý về hảiquan có ý kiến như sau:

Ngày 14/4/2015, Bộ Tài chính đã có công văn số 4774/BTC-TCHQgửi Bộ Xây dựng để trao đổi vướng mắc trong việc thực hiện văn bản pháp luật do Bộ Xây dựng banhành liên quan đến quy định về kiểm tra chất lượng và quy chun kỹ thuật đối với vật liệu xây dựngnhập khẩu. Đến nay chưa nhận được ý kiến trả li của Bộ Xây dựng.

Trong thời gian chờ ý kiến trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghịđơn vị thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1117/TCHQ-GSQL ngày 06/02/2015của Tng cục Hải quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
-
Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải