BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 689/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận đượccông văn số 6110/CT-TTr1 -N3 đề ngày 9/8/2012 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minhvề ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp(TNDN) đối với Doanh nghiệp tư nhânxi mạ Cẩm Sinh. Về vấn đề này, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Điểm 5 mục II phần EThông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhnghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thihành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

"5. Cơ sở kinh doanh đangtrong thời gian hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp có tổ chức lại doanhnghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợp nhất), chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp theoquy định của pháp luật thì cơ sở kinh doanh mới sau khi có sự thay đổi nêu trêntiếp tục hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo các ưu đãi về thuế thunhập doanh nghiệp đơn vị đang được hưởng cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại,nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưư đãi đầu tư."

Căn cứ quy định nêutrên, nếu Hộ kinh doanh cá thể xi mạ Cẩm Sinh thuộc diện phải di chuyển địađiểm ra khỏi đô thị theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;nhưng sau khi di chuyển địa điểm, Hộ kinh doanh cá thể xi mạ Cẩm Sinh khôngtiếp tục hoạt động, Doanh nghiệp tư nhân xi mạ Cẩm Sinh được thành lập thì đâykhông thuộc trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, sáp nhập, hợpnhất), chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Do đó, Doanhnghiệp tư nhân xi mạ Cẩm Sinh không được tiếp tục hưởng ưu đãi về TNDN của Hộkinh doanh cá thể xi mạ Cẩm Sinh.

Đề nghị Cục Thuế thànhphố Hồ Chí Minh căn cứ vào quy định của pháp luật tại thời điểm thành lập doanhnghiệp và tình hình thực tế của doanh nghiệp để áp dụng ưu đãi về thuế TNDN đốivới Doanh nghiệp tư nhân xi mạ Cẩm Sinh.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố HồChí Minh được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC- TCT;
- Lưu VT; CS(02)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn