BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6890/BTC-HCSN
V/v thực hiện tiết kiệm, tiết giảm tối đa chi phí điện, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, khánh tiết, hội nghị, công tác phí

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2012

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CPngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hànhthực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nướcnăm 2012;

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơquan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Cơ quan trung ương của các đoàn thể; Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung làcác Bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương) chỉ đạo các cơ quan nhà nước, đơnvị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý thực hiện việc tiết kiệm, tiết giảmtối đa chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, chi phí lễhội, khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước, cụ thểnhư sau:

1. Các biện pháp tiết kiệm, tiếtgiảm chi phí:

a) Tiết kiệm điện:

Thực hiện theo hướng dẫn tại Thôngtư liên tịch số 111/2009/TTLT /BTC-BCT ngày 01/6/2009 của Bộ Tài chính, Bộ CôngThương hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sựnghiệp công lập.

b) Tiết kiệm trong sử dụng điệnthoại:

* Về sử dụng điện thoại công vụ tạinhà riêng và điện thoại di động:

Căn cứ quy định hiện hành của Thủtướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tạinhà riêng và điện thoại động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hànhchính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và cácvăn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính; các Bộ, cơ quan Trung ương và các địaphương thực hiện rà soát việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Quy chếtrang bị và sử dụng điện thoại tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Đối với các cơ quan, đơn vị chưaban hành Quy chế cần khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện theođúng quy định hiện hành trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí.

Đối với các cơ quan, đơn vị đã banhành Quy chế, cần rà soát lại các quy định về tiêu chuẩn, định mức về đối tượngđược trang bị, mức thanh toán cước phí trên tinh thần tiết giảm tối đa. Khiđiện thoại bị mất, hư hỏng do nguyên nhân khách quan thì cán bộ được trang bịđiện thoại phải báo cáo với cơ quan quản lý cán bộ để sửa chữa hoặc thay thế,chi phí mua máy điện thoại thay thế không quá chi phí mua máy ban đầu.

* Về việc sử dụng điện thoại tạicông sở:

Để sử dụng điện thoại tại công sởmột cách hiệu quả, tiết kiệm: đề nghị các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơquan, đơn vị thực hiện rà soát các quy định hiện hành tại Quy chế chi tiêu nộibộ, bổ sung các quy định để tăng cường kiểm soát chi phí sử dụng điện thoại,ngăn chặn tình trạng gây lãng phí cho công quỹ (sử dụng phương thức khoán kinhphí theo đầu máy, khóa máy gọi đường dài, gọi điện thoại di động, nghiêm cấmcán bộ sử dụng điện thoại tại công sở vào việc riêng…).

c) Chi phí văn phòng phẩm:

Căn cứ tình hình sử dụng thực tế,thực hiện khoán kinh phí văn phòng phẩm cho từng cán bộ, công chức trong cơquan để triệt để tiết kiệm trong sử dụng văn phòng phẩm của từng cá nhân.

Đối với văn phòng phẩm dùng chung,xác định mức tiêu hao, thực hiện phương thức khoán theo từng đơn vị sử dụng.

Thực hiện nhận văn bản, chỉ đạo quamạng công nghệ thông tin để hạn chế in, photo giấy tờ không cần thiết, sử dụnggiấy in tận dụng 2 mặt; hạn chế tối đa việc tổ chức khởi công, khánh thành, đónnhận danh hiệu…

d) Chi phí xăng dầu:

Trên cơ sở đội xe ô tô phục vụ côngtác của cơ quan, đơn vị, tính toán cụ thể định mức tiêu hao xăng dầu theo từngđầu xe; xây dựng quy chế sử dụng xe chặt chẽ với quy trình khép kín, có sự kiểmtra, giám sát của các bộ phận có liên quan; mở sổ theo dõi lịch trình hoạt độngcủa từng xe ô tô, tàu, thuyền, xây dựng của đơn vị không sử dụng xe ô tô côngđưa đón cán bộ không có tiêu chuẩn từ nơi ở tới nơi làm việc và ngược lại,không sử dụng xe ô tô công đưa đón cán bộ không có tiêu chuẩn từ nơi ở tới nơilàm việc và ngược lại, không sử dụng xe ô tô công vào việc riêng trái quy định,tăng cường sử dụng xe ô tô chung khi đi công tác nhiều người hoặc sử dụngphương tiện công cộng khi không cần thiết phải đi xe ô tô riêng; tổ chức sửdụng hợp lý, tiết kiệm xe ô tô công trong các chuyến đi công tác cơ sở, phục vụhội nghị… Định kỳ hàng năm, thực hiện rà soát, hoàn thiện định mức tiêu dùngxăng dầu cho từng đầu xe ô tô đảm bảo tiết kiệm tối đa trên cơ sở đáp ứng yêucầu công tác.

đ) Chi phí tổ chức lễ hội, khánhtiết, hội nghị, hội thảo:

Thực hiện tốt quy định về chế độchi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo; chế độ tiếp khách trong nước và quốc tế;hạn chế tình trạng phô trương, hình thức, tiếp khách tràn lan gây lãng phí ngânsách nhà nước.

Thực hiện lồng ghép các nội dung,vấn đề, công việc cần xử lý; kết hợp các loại cuộc họp với nhau một cách hợplý; chuẩn bị kỹ đầy đủ đúng yêu cầu, nội dung cuộc họp, tùy theo tính chất, nộidung, mục đích, yêu cầu của cuộc họp, người triệu tập cuộc họp phải cân nhắc kỹvà quyết định thành phần, số lượng người tham dự cuộc họp cho phù hợp, bảo đảmtiết kiệm và hiệu quả.

e) Chi phí đi công tác trong nướcvà nước ngoài:

Căn cứ quy định của Bộ Tài chính vàhướng dẫn của các Bộ, ngành, địa phương quy định cụ thể về chế độ công tác phítrong nước và nước ngoài; các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập quyđịnh mức chi công tác phí, các trường hợp áp dụng khoán công tác phí, trườnghợp thanh toán theo hóa đơn thực tế, thủ tục chứng từ thanh toán … trong quychế chi tiêu nội bộ để thực hiện.

Về việc tổ chức các đoàn công tác,đề nghị rà soát theo tinh thần triệt để tiết kiệm, nắm thông tin chủ yếu theohình thức báo cáo trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của hệ thống các cơ quan nhànước. Trường hợp cần thiết phải tổ chức đoàn công tác, cần xác định cụ thểnhiệm vụ của từng thành viên trong đoàn, triệt để ngăn chặn việc kết hợp đicông tác với tham quan, du lịch.

2. Đề nghị các Bộ, cơ quan ngangBộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Ủy ban nhândân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi quản lý của mình tổchức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Phổ biến, chỉ đạo, hướng dẫn cácđơn vị dự toán trực thuộc, các cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị tổchức thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêuđã nêu tại điểm 1 công văn này.

b) Tiếp tục đẩy mạnh việc triểnkhai thực hiện cơ chế tự chủ về biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối vớicác cơ quan nhà nước và cơ chế tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổchức bộ máy, biên chế và tài chính của các đơn vị sự nghiệp công; đưa chủtrương thực hành tiết kiệm thành trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị mà trướchết là người đứng đầu đơn vị. Đồng thời đề cao trách nhiệm kiểm tra, giám sátcủa cấp ủy, công đoàn và các đoàn thể thanh niên, phụ nữ…, của thanh tra nhândân trong từng cơ quan, đơn vị; kịp thời sơ kết, đánh giá các giải pháp đã thựchiện để kịp thời sửa đổi, bổ sung.

c) Tăng cường kiểm tra việc thựchiện chi tiêu của các đơn vị để bảo đảm chi đúng chế độ, kiên quyết xuất toánthu hồi hoàn trả ngân sách Nhà nước các khoản chi sai chế độ, báo cáo với cơquan có thẩm quyền xử lý các cá nhân, tập thể gây lãng phí; xử lý nghiêm nhữngsai phạm trong việc thực hiện quy định về tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách,đặc biệt là trong việc chi tiêu hội nghị, tiếp khách, trang bị điện thoại, sửdụng xe ô tô và các tiêu chuẩn định mức khác trong các cơ quan hành chính, đơnvị sự nghiệp công lập; trường hợp phát hiện vi phạm thực hiện thu hồi hoàn trảngân sách Nhà nước.

3. Kết thúc năm, các đơn vị triểnkhai thực hiện tổng hợp báo cáo cơ quan cấp trên theo quy định; các Bộ, cơ quanTrung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp,gửi kết quả thực hiện về Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Trong quá trình triển khai thựchiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tàichính để nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- KBNN, Vụ NSNN;
- Vụ PC, Cục QLCS;
- Thanh tra BTC, Vụ KHTC;
- Lưu: VT, Vụ HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh