BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6890/TCHQ-GSQL
V/v hóa chất nhập khẩu phục vụ hợp đồng gia công

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Panasonic IndustrialDevices Việt Nam.

Trả lời công văn số EXIM/ 0514/CV-05 ngày 19/05/2014 của Côngty TNHH Panasonic Industrial Devices Việt Nam (PIDVN) v/v giấy phép hóa chấtphục vụ cho hợp đồng gia công, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Thương mại 2005 vàkhoản 2 Điều 1 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ thì quan hệ trao đổi hàng hóa giữa doanhnghiệp chế xuất với doanh nghiệp chế xuất không phải là quan hệ xuất khẩu,nhập khẩu nên không thuộc đi tượng điu chỉnh về chính sáchquản lý xuất nhập khẩu.

Do vậy, nếu hóa chất khi nhập khẩu đã có đầy đủ giấy phéphóa chất và khai báo tiền chất thì khi chuyển lượng hóa chất từ DNCX này sangDNCX khác để phục vụ hợp đồng gia công không thuộc đối tượng điều chỉnh vềchính sách quản lý xuất nhập khẩu.

Khi làm thủ tục hải quan đưa hóa chất từ DNCX vào DNCX phụcvụ hợp đồng gia công, Công ty nộp 01 bản chụp xuất trình bản chính Giấy phéphóa chất và khai báo tiền chất cho Chi cục Hải quan nơi quản lý hợp đng gia công để theo dõi.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sửdụng hóa chất đúng mục đích của hợp đồng gia công.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh