BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6892/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục đối với hàng quá cảnh

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả licông văn số 1413/HQHCM-GSQL ngày 06/05/2014 và công văn số 1646/HQHCM-GSQL ngày 20/05/2014 của Cục Hải quan thành phố HồChí Minh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hi quan có ý kiến như sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, căn cứ quy địnhtại Điều 12 Thông tư số 08/2009/TT-BCT ngày11/5/2009 của Bộ Công Thương quy định về quá cảnh hànghóa của Vương quốc Campuchia qua lãnh th nước Cộng hòaxã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tngcục Hải quan đng ý với đxuất của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh nêu tại công văn số1646/HQHCM-GSQL dẫntrên. Cục Hảiquan TP Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân SơnNhất kiểm tra thực tế hàng hóa, niêm phong phương tiện vận tải, giữ nguyêntrạng hàng hóa và lập biên bản bàn giao cho Chi cục Hải quan ca khẩu Mộc Bài tiếp nhận, giám sát chặt chẽ theo quy địnhkhi cho xuất trả về Campuchia.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan thành phố Hồ ChíMinh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh Tây Ninh (để t/h);
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh