BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 6893/TCHQ-KTTT
V/v: thuế nhập khẩu nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng

Trả lời công văn số 780/CHQCB-NVngày 26/11/2007 của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng về việc thuế đối với nguyên liệunhập khẩu để sản xuất; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 3a Thông tư số 02/2007/TT-BTM ngày 02/02/2007 của Bộ Thương mại phân loại chi tiếtnguyên liệu, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản15 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ;

Căn cứ Danh mục nguyên liệu, vậttư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Quyết định số 827/2006/QĐ-BKH ngày 15/8/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì mặt hàng than mỡthuộc loại trong nước đã sản xuất được; do vậy, trường hợp của Công ty Than cốcvà Khoáng sản Việt Trung nhập khẩu nguyên liệu là than mỡ để sản xuất than cốckhông được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 (năm) kể từ ngày bắt đầu sảnxuất.

Tổng cục Hải quan thông báo đểCục Hải quan tỉnh Cao Bằng, được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (4)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An