công văn

CÔNG VĂN

CỦA VĂNPHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 6895/VPCP-KTTH
NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ VIỆC THUẾ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ
NHẬP KHẨU TẠO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP
CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: - Bộ Thương mại,

- Bộ Tài chính,

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của BộThương mại tại Công văn số 4698/TM-ĐT ngày 13 tháng 11 năm 2002, về việc thuếnhập khẩu đối với thiết bị trò chơi điện tử có thưởng để tạo tài sản cố địnhcủa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

Về việc miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị trò chơi điệntử có thưởng do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhập khẩu để tạo tài sảncố định đầu tư dự án kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nướcngoài, yêu cầu Bộ Thương mại thực hiện theo đúng quy định tại khoản 14 Điều 1Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (số 18/2000/QH10 ngày 9 tháng 6 năm 2000), Điều 57 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nướcngoài tại Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện.