BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6898/BTC-ĐT
V/v Rà soát, báo cáo tình hình thu hồi vốn kế hoạch năm 2011 chưa giải ngân hết theo văn bản số 3980/BTC-ĐT ngày 26/3/2012 và số 14187/BTC-ĐT ngày 16/10/2012 của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Ủyban nhân dân tỉnh (thành phố) Hà Tĩnh

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạchphát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, Bộ Tàichính đã có văn bản số 3980/BTC-ĐT ngày 26/3/2012 và văn bản số 14187/BTC-ĐTngày 16/10/2012 về việc báo cáo tình hình thu hồi vốn ngân sách Trung ương hỗtrợ cho ngân sách địa phương và vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2011 chưagiải ngân hết.

Trên cơ sở báo cáo của các địa phương, Bộ Tài chínhđã tổng hợp, rà soát số liệu kế hoạch các nguồn vốn Trung ương hỗ trợ cho ngânsách địa phương, vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2011 do Thủ tướng Chínhphủ giao, kế hoạch vốn địa phương triển khai phân bổ, số vốn đã giải ngân và sốvốn còn lại chưa giải ngân phải thu hồi về ngân sách Trung ương theo quy định.Tuy nhiên, còn có sự chưa thống nhất về số kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủgiao với số kế hoạch vốn do địa phương phân bổ năm 2011 (chi tiết theo biểuđính kèm).

Để đảm bảo việc thu hồi số vốn chưa giải ngân vềngân sách Trung ương theo đúng Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chínhphủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 và ý kiến chỉ đạo củaPhó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại văn bản số 10767/VPCP-KTTH ngày28/12/2012 về việc xử lý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị Ủy ban nhândân tỉnh (thành phố) chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhànước địa phương và các cơ quan liên quan phối hợp rà soát, chuẩn xác số liệu kếhoạch các nguồn vốn, số vốn chưa giải ngân, số vốn phải hủy dự toán do chưa rúthết dự toán và gửi kết quả về Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư) trước ngày 15/6/2013.

Trường hợp địa phương được cấp có thẩm quyền chophép kéo dài thời gian thực hiện, thanh toán một số nguồn vốn trong năm 2012,đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) chỉ đạo các đơn vị thống kê số hiệuvăn bản được phép kéo dài vào phần ghi chú của Biểu báo cáo.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Kho bạc Nhà nước (để phối hợp);
- Sở Tài chính tỉnh; thành phố Hà Tĩnh;
- Vụ NSNN;
- Lưu VT, Vụ ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

TỔNG HỢP

TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN,THU HỒI NGUỒN VỐN NSTW BỔ SUNG VÀ VỐN TPCP NĂM 2011 CỦA TỈNH HÀ TĨNH
(Phụ lục kèm theo văn bản số 6898/BTC-ĐT ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tàichính)

Đơn vị: triệu đồng

Số TT

Nguồn vốn

Kế hoạch năm 2011

Vốn đã giải ngân địa phương báo cáo (*)

Số vốn chưa giải ngân địa phương báo cáo (*)

Kế hoạch nhà nước giao

Kế hoạch địa phương báo cáo (*)

Chênh lệch

Tổng số

Trong đó,

Tổng số

Trong đó số vốn hủy dự toán

Đến hết ngày 31/01/2012

Được kéo dài sau 31/01/2012 (nếu có)

A

B

1

2

3

4=5+6

5

6

7

8

TỔNG SỐ

4.141.745

3.848.422,7

293.322

3.848.176,3

3.725.170,5

123.005,7

246,3

246,3

I

Nguồn vốn ngân sách nhà nước

3.089.950

2.796.627,8

293.322

2.796.627,8

2.673.622,0

123.005,7

0,0

0,0

1

Vốn trung ương hỗ trợ có mục tiêu

1.547.000

1.651.892,8

-104.893

1.651.892,8

1.625.199,9

26.692,9

2

Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

127.150

168.885,0

-41.735

168.885,0

166.364,2

2.520,8

3

Vốn bổ sung có mục tiêu trong năm, trong đó:

870.800

890.850,0

-20.050,0

890.850,0

853.830,8

37.019,1

0,0

0,0

3.1

- Bổ sung từ nguồn vượt thu NSTW

845.800

817.500,0

28.300

817.500,0

784.727,1

32.772,9

3.2

- Bổ sung từ nguồn dự phòng NSTW.

25.000

25.000

0,0

3.3

- Bổ sung từ nguồn khác (nếu có)

73.350,0

-73.350

73.350,0

69.103,8

4.246,3

4

Vốn ứng trước ngân sách trung ương

545.000

85.000,0

460.000

85.000,0

28.227,1

56.772,9

II

Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ

1.051.795

1.051.794,9

0

1.051.548,5

1.051.548,5

0,0

246,3

246,3

1

Vốn các dự án giao thông

372.000

372.139,1

-139

372.139,1

372.139,1

0,0

0,0

2

Vốn các dự án thủy lợi

388.000

387.860,8

139

387.799,7

387.799,7

61,1

61,1

3

Vốn các dự án Y tế

87.000

87.000,0

0

86.957,5

86.957,5

42,5

42,5

4

Vốn các dự án kiên cố hóa trường lớp học

65.745

65.745,0

0

65.602,2

65.602,2

142,8

142,8

5

Vốn các dự án KTX sinh viên

49.050

49.050,0

0

49.050,0

49.050,0

6

Vốn ứng trước kế hoạch TPCP

90.000

90.000,0

0

90.000,0

90.000,0

Ghi chú: (*) Theo báo cáo ngày29/10/2012 của Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh