BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6898 TC/TCT
V/v thuế nhập khẩu ưu đãi máy biến áp

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Tổng Công ty Than Việt Nam

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1606/CV-VTD ngày 03/06/2003 của Tổng Công ty Than Việt Nam xin miễn thuế nhập khẩu thiết bị hầm lò, Bộ Tài chính có ý kiến như sau;

Căn cứ Quyết định số 04/2002/QĐ /BTC ngày 17/01/2002 về việc quy định mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với một số máy móc, thiết bị phòng nổ chuyên dùng cho khai thác than trong hầm lò và một số vật tư thiết bị để sản xuất, lắp ráp các máy móc, thiết bị phòng nổ chuyên dùng cho khai thác than trong hầm lò; thì:

Mặt hàng máy biến áp phòng nổ công suất 630KVA không thuộc Danh mục máy móc, thiết bị phòng nổ chuyên dùng cho khai thác than trong hầm lò ban hành kèm theo Quyết định số 04/2002/QĐ /BTC ngày 17/01/2002 nêu trên, nên không được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu 0%.

Bộ Tài chính có ý kiến để Tổng Công ty than Việt Nam được biết và làm việc với cơ quan Hải quan để tính và thu thuế nhập khẩu của mặt hàng máy biến áp theo quy định của Biểu thuế nhập khẩu hiện hành./.

TL/ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An