BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68 TCT/ĐTNN
V/v: ghi hóa đơn GTGT đối với hàng quảng cáo, khuyến mại

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2005

Kính gửi:

- Công ty TNHH CARGILL Việt Nam
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số AND/02/12/04 ngày 30 tháng 11năm 2004 của Công ty TNHH CARGILL Việt Nam về việc ghi hóa đơn giá trị gia tăng(GTGT) đối với hàng khuyến mãi không thu tiền, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 5.4, Mục IV, Phần B Thôngtư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì: "Đối với sảnphẩm, hàng hóa xuất để tiêu dùng nội bộ, khuyến mại, quảng cáo phục vụ cho sảnxuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT, cơ sở sử dụng hóa đơn GTGT,trên hóa đơn ghi rõ là hàng tiêu dùng nội bộ phục vụ cho sản xuất kinh doanhhay khuyến mại, quảng cáo không thu tiền. Cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn đểlàm chứng từ hạch toán".

Theo hướng dẫn nêu trên, khi xuất hàng hóa dùng đểquảng cáo, khuyến mại, Công ty phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi rõ làhàng quảng cáo, khuyến mại không thu tiền, gạch bỏ các dòng thuế suất, tiềnthuế GTGT. Phần giá trị có thể ghi giá bán của hàng hóa, sản phẩm chưa có thuếGTGT.

Khi hạch toán, Công ty phải ghi sổ theo giá thànhhoặc giá vốn của hàng hóa, sản phẩm dùng để quảng cáo, khuyến mại. Đồng thời,các chi phí quảng cáo, khuyến mại này và một số chi phí khác không được vượtquá tỷ lệ phần trăm trong tổng số các khoản chi phí hợp lý theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH CARGILL ViệtNam và Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (HC), ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến