BỘ XÂY DỰNG
-------------------------
V/v: Hướng dẫn mở Văn phòng điều hành cho nhà thầu nước ngoài.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2012.

Kính gửi: Công ty TNHH Giám sát xây dựng TIEYAN Bắc Kinh
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số BJTY-SQ13/2012 ngày 03/01/2012 của Công ty TNHH Giám sát xây dựng TIEYAN Bắc Kinh đề nghị hướng dẫn về việc mở Văn phòng điều hành nhà thầu nước ngoài. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Ngày 29/12/2011, Bộ Xây dựng đã cấp Giấy phép thầu tư vấn số 163/2011/BXD-GPTV cho Công ty TNHH Giám sát xây dựng TIEYAN Bắc Kinh để thực hiện Tư vấn giám sát thi công dự án Hiện đại hoá thông tin tín hiệu đường sắt đoạn Vinh - Sài Gòn, tuyến đường sắt Thống Nhất, giai đoạn 1.
Do dự án được thực hiện ở nhiều địa phương nên nhà thầu không thể đăng ký Văn phòng điều hành ở tất cả các địa phương nơi có dự án, mặt khác chủ đầu tư là Ban quản lý các dự án đường sắt thuộc Đường sắt Việt Nam có trụ sở tại Hà Nội; cho nên để thuận tiện cho việc trao đổi, tư vấn cho chủ đầu tư và các hợp phần của Dự án ở các địa phương, vì vậy việc nhà thầu đề nghị mở Văn phòng điều hành để thực hiện Hợp đồng theo Giấy phép thầu nêu trên tại Hà Nội là hợp lý.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Công ty TNHH Giám sát xây dựng TIEYAN Bắc Kinh và Sở Xây dựng thành phố Hà Nội biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Xây dựng TP Hà Nội;
- Lưu: VP, Vụ QLHĐXD (NLĐ - 04).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)
Bùi Phạm Khánh