BỘ XÂY DỰNG
---------------------
V/v: Hướng dẫn thanh toán, quyết toán hợp đồng trọn gói
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2011

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18
Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 28. 4/2011/CTCP-KTKT ngày 28 tháng 04 năm 2011 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 về việc đề nghị hướng dẫn thanh toán, quyết toán hợp đồng trọn gói. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Hợp đồng được ký kết vào năm 2009, do đó việc thanh toán, quyết toán hợp đồng trọn gói được thực hiện theo như quy định tại điểm 2.8.2, 2.8.6 và khoản 2.26 của Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng, cụ thể như sau:
* Điểm 2.8.2 quy định việc thanh toán hợp đồng đối với giá hợp đồng trọn gói:
Việc thanh toán được thực hiện theo tỷ lệ (%) giá hợp đồng hoặc giá công trỡnh, hạng mục cụng trỡnh, khối lượng công việc hoàn thành tương ứng với các giai đoạn thanh toán được ghi trong hợp đồng sau khi đó cú hồ sơ thanh toán được kiểm tra, xác nhận của bên giao thầu. Bên nhận thầu được thanh toán toàn bộ giá hợp đồng đó ký với bờn giao thầu và cỏc khoản tiền được điều chỉnh giá (nếu có) sau khi hoàn thành hợp đồng và được nghiệm thu.
* Điểm 2.8.6 quy định hồ sơ thanh toán đối với hợp đồng trọn gói gồm:
Biên bản nghiệm thu (biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng): Tuỳ từng giai đoạn thanh toán mà có thể bao gồm một hoặc các loại biên bản nghiệm thu công trỡnh, hạng mục cụng trỡnh, khối lượng công việc hoàn thành cho giai đoạn thanh toán có xác nhận của đại diện bên giao thầu hoặc đại diện nhà tư vấn (nếu có) và đại diện bên nhận thầu, nhưng không cần xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết. Hồ sơ hoàn công của các công việc được nghiệm thu trong giai đoạn thanh toán (nếu có);
Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng (theo phụ lục số 2);
Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng có xác nhận của đại diện bên giao thầu hoặc đại diện nhà tư vấn (nếu có) và đại diện bên nhận thầu (theo phụ lục số 4);

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về tái định cư tại chỗ là gì ? Thủ tục làm giấy tờ nhà đất tái định cư ?

Bảng tớnh giỏ trị đề nghị thanh toán (theo phụ lục số 1) cần thể hiện các nội dung: Giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng, giá trị khối lượng các công việc phát sinh ngoài hợp đồng (nếu có), chiết khấu tiền tạm ứng, giá trị thanh toán sau khi đó bự trừ cỏc khoản trờn.
* Điểm 2.26 quy định việc quyết toán hợp đồng trọn gói:
Trong hợp đồng phải quy định trình tự, thủ tục, thời hạn giao nộp quyết toán nhưng không quá 30 ngày, nội dung hồ sơ quyết toán hợp đồng, các biểu mẫu kèm theo (nếu có) cho việc quyết toán hợp đồng. Hồ sơ quyết toán hợp đồng do bên nhận thầu lập phù hợp với từng loại hợp đồng cụ thể trên nguyên tắc tài liệu đã có (biên bản nghiệm thu, hồ sơ thanh toán các giai đoạn) chỉ lập bảng thống kê, tài liệu nào chưa có thì làm mới. Nội dung chủ yếu của hồ sơ bao gồm:
Hồ sơ hoàn công (đối với hợp đồng thi công xây dựng công trình) đã được các bên xác nhận.
Các biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành.
Biên bản xác nhận khối lượng công việc phát sinh.
Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng.
Biên bản nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình.
Biên bản bàn giao công trình đưa vào sử dụng
Bản xác định giá trị quyết toán hợp đồng đã được các bên xác nhận

>> Xem thêm:  Phạm vi kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản đối với Nhà đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài?

Các tài liệu khác có liên quan
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18 căn cứ vào hướng dẫn trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ KTXD (G).
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
(Đã ký)
Phạm Văn Khánh

>> Xem thêm:  Điều kiện để người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua đất ? Khi nào được mua nhà ở ?