BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 69/LĐTBXH-BTXH
V/v: thực hiện Quyết định số 1714/QĐ-TTg và trợ giúp xã hội Tết Nguyên đán 2008

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: Ủyban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thựchiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Quyết định số 1714/QĐ-TTg ngày24/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ 47 tỷ đồng và 26.165 tấn gạocho 12 tỉnh (Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị,Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Kon Tum) để khắcphục hậu quả do mưa lũ và công tác cứu trợ xã hội trong dịp Tết Nguyên Đán MậuTý, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợpvới các Sở, Ban, ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ sau:

1.Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã tổ chức việc cấp tiền, gạo cứu đói theo Quyết định số1714/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho các gia đình bị thiệt hại do bão số 2,bão số 5 và mưa lũ theo qui định tại Nghị định 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 củaChính phủ và Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ LĐTBXH.Nguyên tắc: kịp thời, đúng mục tiêu, đúng đối tượng, tránh trường hợp gia đìnhnhận được quá nhiều, gia đình nhận được quá ít hoặc chia bình quân.

2.Rà soát những hộ gia đình (số hộ, số nhân khẩu) có nguy cơ thiếu lương thựctrong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm 2008; Tổng hợp và xây dựng phươngán trợ giúp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố Quyết định.

3.Chủ động tổ chức cứu trợ cho các gia đình thiếu lương thực, tặng quà cho cácđối tượng Bảo trợ xã hội được qui điịnh tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007và các gia đình nghèo trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tý đảm bảo điều kiện cơ bản,tối thiểu để các gia đình đón tết vui vẻ, không người dân nào của địa phương bịđói trong dịp Tết.

4.Kinh phí: Ngoài nguồn hỗ trợ của Chính phủ theo Quyết định số 1714/QĐ-TTg ngày24/12/2007 và Ngân sách địa phương; các địa phương cần huy động từ cộng đồng,các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội trong và ngoài nước để trợ giúp cho nhândân trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm 2008.

5.Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 1714/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vàkết quả trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội, các hộ gia đình nghèo trong dịpTết Nguyên đán Mậu Tý gửi về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Vụ Bảo trợ xãhội), Địa chỉ: số 12 Ngô quyền – Hoàn Kiếm – Hà Nội trước ngày 01/02/2008 đểtổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính, BCĐPCLBTW;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, Tp trực thuộc TW;
- Lưu: VT; BTXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đàm Hữu Đắc