BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 69/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế hàng nhập khẩu vi phạm

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2005

Kính gửi: CụcHải quan Lạng Sơn

Trảlời điện số: 1211 ngày 07/12/2004 của Cục Hải quan Lạng Sơn về việc xác địnhgiá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu vi phạm. Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

1.Đối với giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu không khai báo, không có trong hợpđồng ngoại thương, nếu chưa xác định giá tính thuế và xử lý vi phạm thì thựchiện theo hướng dẫn tại công văn số: 5784/TCHQ-KTTT ngày 29/11/2004; công vănsố: 5782/TCHQ-KTTT ngày 29/11/2004 (không xác định giá tính thuế theo Thông tư 118/2003/TT-BTC ngày 08/12/2003 của Bộ Tài chính).

2.Đối với các trường hợp đã xác định giá tính thuế theo công văn số 4724/TCHQ-KTTT ngày 01/10/2004 trong thời gian chờ hướng dẫn Thông tư 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 thì không xử lý lại

Tổngcục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Lạng Sơn biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo Tổng cục
- Lưu VP(2) , KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An