BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Đk Lắk;
- Công ty TNHH Vinh Phúc.
(Địa chỉ: Buôn Kroa A, xã Ea Đrơng, huyện Cư Mgar, tỉnh Đk Lk)

Trả lời công văn số 16/2016/CV-CT ngày 14/11/2016 của Công ty TNHH Vinh Phúc đnghị hướng dẫn về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động chế biến mủ cao su, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1, Điều 6 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1a Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“1...; Thu nhập của doanh nghiệp từ trng trọt, chăn nuôi, nuôi trng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;...

Thu nhập của sản phẩm, hàng hóa chế biến từ nông sản, thủy sản được ưu đãi thuế (bao gồm ưu đãi về thuế suất, min giảm thuế) quy định tại Thông tư này phải đáp ứng đng thời các điều kiện sau:

- Tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu là nông sản, thủy sản trên chi phí sản xuất hàng hóa, sản phm (giá thành sản xuất hàng hóa, sản phẩm) từ 30% trở lên.

- Sn phẩm, hàng hóa từ chế biến nông sản, thủy sản không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề xuất của Bộ Tài chính.

Doanh nghiệp phải xác định riêng thu nhập sản phẩm, hàng hóa chế biến từ nông sản, thủy sản đđược hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.”

>> Xem thêm:  Những giấy tờ cần thiết trong hợp đồng mua bán đất ? Mức thuế phải nộp khi mua bán đất đai ?

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 1487/BNN-CB ngày 13/5/2014, Bộ Tài chính có công văn 7193/BT C-TCT ngày 30/5/2014 gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Hiệp hội cao su Việt Nam, trong, đó có hướng dẫn như sau:

“1. Vmủ cao su sơ chế: ...

- Chủng loại cao su tờ xông khói: RSS 1, RSS 2, RSS 3, RSS 4, RSS 5.

- Chủng loại cao su định chuẩn kỹ thuật (TSR: Technically specified Rubber) còn gọi là cao su khi hoặc cao su cm, gồm các cấp hạng sau: SVR L, SVR 3L, SVR 5, SVR 10, SVR 10CV, SVR20, SVR 20CV, SVR CV60, SVR CV50.

- Chủng loại cao su cô đặc: HA, LA, XA, HA kem hóa, LA kem hóa.

- Chủng loại khác: skim, crếp, hn hợp, mủ bún, mủ ly tâm, mủ latex... ”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, nếu các sản phẩm mủ cao su của Công ty TNHH Vinh Phúc thuộc các trường hợp mủ cao su sơ chế nêu tại công văn số 7193/BTC-TCT ngày 30/5/2014 thì thu nhập từ hoạt động chế biến mủ cao su của Công ty không thuộc trường hợp miễn thuế TNDN theo quy định tại khoản 1, Điều 6 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

Tổng cục Thuế thông báo Công ty TNHH Vinh Phúc biết và đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tun (để báo cáo);
- Vụ CST, PC (BTC);
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNGNguyễn Quý Trung

>> Xem thêm:  Người có tên trong hộ khẩu liên quan gì đến việc bán đất ? Mua bán đất như thế nào là hợp pháp ?

>> Xem thêm:  Ủy ban nhân dân xã có thẩm quyền bán đất không ? UBND xã có quyền xác nhận giao dịch mua bán đất ?