CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 690/CP-QHQT
V/v tiếp nhận trang thiết bị do Nhật Bản viện trợ theo Chương trình GAP

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Công nghiệp
- Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Bộ Tài chính
- Tổng công ty than Việt Nam

Xét đề nghị của Bộ Công nghiệp (công văn số 1829/CV-HTQT ngày 06 tháng 5 năm 2003) và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 1095/BTNMT-HTQT ngày 15 tháng 5 năm 2003). Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý Tổng công ty Than Việt Nam tiếp nhận số trang thiết bị thử nghiệm tuyển than trị giá 335.027.000 Yên nhật theo INVOICE số JC-0001-03 do Trung tâm Năng lượng than Nhật Bản viện trợ đợt 2 theo Chương trình Viện trợ xanh (GAP).

- Bộ Công nghiệp, Tổng công ty Than Việt Nam tổ chức tiếp nhận và sử dụng số trang thiết bị này theo quy định hiện hành.

KT THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng