TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 690/GSQL-GQ1
V/v kiểm dịch palet gỗ nhập khẩu

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 3730/HQHP-GSQL ngày 25/5/2015 củađơn vị về phối hp thực hiện công văn số 651/BVTV-KD ngày 13/4/2015 của Cục Bảovệ thực vậtvề thủ tục kim dịch lô hàng nhập khẩu có pallet gỗthuộc đối tượng phải kiểm dịch thực vật, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ýkiến như sau:

Ngày 29/5/2015, Cục Bảo vệ thực vật đã có công văn số 947/BVTV-KD hướng dẫn rõ 02 trường: (i) lô hàng pallet gỗ là vật thể thuộc diệnphải kiểmdịch thực vật phải làm thủ tục kiểm dịchthực vật khi xuất khẩu, nhập khẩu, và (ii) lô hàng không phải vật thể thuộc diệnkiểm dịch thực vật nhưng có bao bì đóng gói bằng gỗ hoặc đóng bằng pallet gỗtrước mắt không phải m thủ tc kiểm dịch thực vật xuất khẩu, nhậpkhẩu.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng triển khai cho các đơn vị trựcthuộc thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
-
Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải