BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 690/TCT-TVQT
V/v hướng dẫn thực hiện điều chuyển 04 Đội Thuế.

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

Thực hiện việc điều chỉnh phương ánsắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau đãđược Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 253/QĐ-BTC ngày 01/02/2013 và chỉđạo của Bộ Tài chính tại công văn số 2031/BTC-KHTC ngày 06/02/2013, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Cục Thuế tỉnh Cà Mau chủ trì phốihợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Cà Mau để tổ chức bàn giao tài sản lànhà, đất nguyên trạng theo phương án đã được Bộ Tài chính phê duyệt, theo đúngquy trình, thủ tục điều chuyển tài sản quy định tại Điều 8, Quyết định 790/QĐ-BTC ngày 30/3/2012 của Bộ Tài chính; thực hiện hạch toán giảm tài sản,giá trị tài sản trên sổ sách kế toán theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếtỉnh Cà Mau biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu VT; TVQT (TS) 2b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu