THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 690/TTg-KTN
V/v đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 3 cũ đoạn Hà Nội - Thái Nguyên theo hình thức Hợp đồng BOT kết hợp BT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 1323/BGTVT-KHĐT ngày 09 tháng 3 năm 2010); ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư(công văn số 2046/BKH-KCHT &ĐT ngày 30 tháng 3 năm 2010), Tài chính (côngvăn số 4041/BTC-ĐT ngày 01 tháng 4 năm 2010), về việc đầu tư dự án cải tạo,nâng cấp quốc lộ 3 cũ đoạn Hà Nội - Thái Nguyên theo hình thức Hợp đồng BOT kếthợp BT, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép nhà đầu tư là Tổng công ty Sông Đà (naylà Tập đoàn Sông Đà) lập dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp quốc lộ 3 cũ đoạn HàNội - Thái Nguyên theo hình thức Hợp đồng BOT kết hợp BT.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm thẩmtra năng lực Nhà đầu tư; tiếp thu ý kiến của các Bộ tại công văn nêu trên, chỉđạo Nhà đầu tư trong quá trình lập Dự án, triển khai thực hiện đảm bảo phù hợpvới quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 củaChính phủ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Tập đoàn Sông Đà;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: Văn thư, KTN (4b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải