BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------
V/v: Thực hiện miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội, Việt Nam
(Tầng 5, tòa nhà HITC Building, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội)
Tổng cục Hải quan nhận được công văn công văn số VN845 ngày 4/6/2014 của Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội, Việt Nam phản ánh vướng mắc về việc thực hiện miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế GTGT hàng nhập khẩu của doanh nghiệp để phục vụ việc sửa chữa, thay thế máy móc, thiết bị, linh kiện bị hư hại, tổn thất… Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
- Về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp để phục vụ việc sửa chữa, thay thế máy móc, thiết bị, linh kiện bị hư hại, tổn thất:
Theo hướng dẫn tại điểm 1 công văn số 3758/VPCP-KTTH ngày 26/5/2014 của Văn phòng Chính phủ thì hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp để phục vụ cho việc sửa chữa, thay thế máy móc, thiết bị, linh kiện bị hư hại, tổn thất được miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế GTGT.
- Về việc thông báo, hướng dẫn các Cục Hải quan thực hiện chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp để phục vụ việc sửa chữa, thay thế máy móc, thiết bị, linh kiện bị hư hại, tổn thất:
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ tại công văn số 3758/VPCP-KTTH, ngày 30/5/2014, Bộ Tài chính đã có công văn số 7175/BTC-CST gửiỦy ban nhân dân tỉnh, thành phố, Các sở tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan hướng dẫn một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục thiệt hại trong đó có hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế GTGT hàng nhập khẩu của DN để phục vụ việc sửa chữa, thay thế máy móc, thiết bị, linh kiện bị hư hại, tổn thất (đính kèm).
Tổng cục Hải quan đã có nhiều biện pháp chỉ đạo và trực tiếp yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi có doanh nghiệp bị thiệt hại khẩn trương thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ, Bộ Tài chính.
Đề nghị Văn Phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội, Việt Nam thông báo cho các doanh nghiệp Đài Loan đối chiếu với hướng dẫn tại văn số 3758/VPCP-KTTH ngày 26/5/2014 của Văn phòng Chính phủ, công văn số 7175/BTC-CST ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính, liên hệ với cơ quan hải quan nơi nhập khẩu hàng hóa để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc đề nghị phản ánh về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn cụ thể.
Tổng cục Hải quan thông báo để Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội, Việt Nam được biết./.

>> Xem thêm:  Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi đất ? Hướng dẫn chính sách đền bù khi bị thu hồi đất đai ?

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ TC (để b/c);
- TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);
- Các Cục Hải quan Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh (để t/h);
- Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc cơ quan TCHQ (để p/h);
- Lưu: VT, TXNK (04b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

>> Xem thêm:  Quy định về hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất ? Thẩm quyền thu hồi đất