BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6901/TCHQ-TXNK
V/v ban hành chú giải bổ sung SEN

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2015

Kính gửi:

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Chú giải bổ sung (SEN) của Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN(AHTN) 2012 là một phần trong phụ lục của Nghị định thư về việc thực thi AHTN.SEN được xây dựng như một công cụ hỗ trợ để phân loại hàng hóa trong AHTN, cụ thểlà các phân nhóm của ASEAN đã được chi tiết trong Nghị định thư AHTN.

Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tàichính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tàichính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phântích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu;

Thực hiện Nghị định thư quy định việc thực hiện Danh mục thuếquan hài hòa ASEAN (AHTN) 2012:

Tổng cục Hải quan ban hành kèm theo công văn này chú giải bổsung SEN làm tài liệu tham khảo, phục vụ việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ Chính sách thuế - BTC (để biết);
- Vụ Pháp chế - BTC (để biết);
- Vụ Hợp tác quốc tế - BTC (để biết);
- Cục Kiểm tra sau thông quan (để phối hợp);
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK (để phối hợp);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 6901/TCHQ-TXNK 2015 chú giải bổ sung SEN Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN