BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 6902/TCHQ-GSQL
V/v xác định vật liệu xây dựng trong nước đã sản xuất được

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Ban Quản lý các Khu công nghiệptỉnh Hải Dương
(Đ/c: số 2, đường Thanh Niên - TP Hải Dương)

Trả lời công văn số 340/KCN-ĐT &XNK ngày 24/11/2008 củaBan Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương kiến nghị về việc áp mã đối vớivật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được của Chi cục Hải quan Hải Dương đốivới Công ty TNHH Việt Nam Toyo Denso, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về nội dung điểm 1, công văn 340/KCN-ĐT &XNK:

Ngày 15/08/2006, Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hànhDanh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được kèm theo Quyết định số 827/2006/QĐ-BKHĐT Danh mục này gồm các nội dung: Tên mặt hàng, mã số theo biểuthuế nhập khẩu (8 số), ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật của vật liệuxây dựng. Tuy nhiên, hiện nay Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theoQuyết định 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thực hiệntừ ngày 01/01/2008 được chi tiết mã số gồm 10 số. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãiban hành kèm theo Quyết định 106/2007/QĐ-BTC có một số thay đổi so với biểuthuế trước đây khi xây dựng danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuấtđược ban hành kèm theo Quyết định 827/2006/QĐ-BKHĐT .

Do vậy, đối với vật liệu xây dựng có tên mặt hàng, mô tả đặctính kỹ thuật phù hợp với Quyết định 827/2006/QĐ-BKHĐT và có mã số theo biểuthuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định 106/2007/QĐ-BTC thì mặt hàngvật liệu xây dựng đó thuộc danh mục vật liệu xây dựng trong nước đã sản xuấtđược.

Ngoài ra, căn cứ Điều 2, Quyết định 827/2006/QĐ-BKHĐT trường hợp Công ty không thống nhất với việc xác định vật liệu xây dựng trongnước đã sản xuất được hay chưa?, đề nghị Ban Quản lý hướng dẫn Công ty có vănbản kiến nghị Cục Hải quan TP Hải Phòng trao đổi với Sở Kế hoạch và Đầu tư đểxem xét phương án xử lý.

2. Về điểm 2, công văn 340/KCN-ĐT &XNK:

Đối với vật tư xây dựng không thuộc Danh mục mặt hàng trongnước sản xuất được ban hành kèm theo Quyết định 827/2006/QĐ-BKHĐT thì khi làmthủ tục nhập khẩu doanh nghiệp không phải xin xác nhận của cơ quan quản lý Nhànước nào, tuy nhiên trước khi làm thủ tục nhập khẩu miễn thuế doanh nghiệp phảithực hiện việc đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo quy định tạiThông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính với cơ quan Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Ban Quản lý các khu côngnghiệp tỉnh Hải Dương được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc