BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6904/TCHQ-TXNK
V/v mã HS mặt hàng sữa rửa mặt

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH L'oreal Việt Nam.
(45A Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số #0612 và hồ sơ bổ sung theo yêu cầu công văn số 6565/TCHQ-TXNK ngày21/11/2012 của Công ty TNHH L'oreal Việt Nam. Tuy nhiên, để có cơ sở xem xét ápmã số chính xác cho mặt hàng nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty cungcấp các mẫu hàng đã được đem đi phân tích phân loại (các sản phẩm đã được phântích mẫu theo kết quả PTPL số 502/PTPL-NV ngày 30/05/2012 và số 2956/PTPLHCM-NVngày 26/10/2012).

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang