BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6905/TCHQ-KTTT
V/v xin điều chỉnh loại hình NK của tờ khai hải quan.

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại chế biến thực phẩm Vĩnh Lộc.
(Lô C 38/I-C38 /IĐ, số 7, KCN Vĩnh Lộc, Bình Chánh, TP.HCM)

Trả lời công văn số 158/10/VL .09ngày 28/10/2009 của Công ty TNHH Thương mại chế biến thực phẩm Vĩnh Lộc về việcxin điều chỉnh loại hình NK của tờ khai hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Về việc hướng dẫn xử lý thuế nhậpkhẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định, Tổng cục Hải quan đã cócông văn số 4736/TCHQ-KTTT ngày 10/8/2009 và công văn số 6258/TCHQ-KTTT ngày19/10/2009 trả lời Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Thươngmại chế biến thực phẩm Vĩnh Lộc.

Tổng cục Hải quan thông báo và gửibản sao công văn số 4736/TCHQ-KTTT ngày 10/8/2009 và công văn số 6258/TCHQ-KTTTngày 19/10/2009 để Công ty TNHH Thương mại chế biến thực phẩm Vĩnh Lộc, đượcbiết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ-XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông