BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6906/TCHQ-KTTT
V/v thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2009

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng
(01 Quang Trung, Phường 2, Thị xã Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng)

Trả lời công văn số 316/LDT /2009ngày 20/10/2009 và công văn số 319/LDT /2009 của Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng vềthời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu, vật tư nhập khẩu tiêu thụtrong nước sau đó tìm được thị trường xuất khẩu, tiếp theo công văn số 6270/TCHQ-KTTT ngày 20/10/2009, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Việc xác định thời hạn nộp hồ sơhoàn thuế đối với trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóatiêu thụ trong nước sau đó tìm được thị trường xuất khẩu (thời gian tối đa chophép là 2 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nguyên liệu, vật tư nhậpkhẩu) và đưa số nguyên liệu, vật tư này vào sản xuất hàng xuất khẩu, đã thựcxuất khẩu sản phẩm được căn cứ vào:

- Văn bản hướng dẫn có hiệu lực tạithời điểm xuất khẩu hàng hóa được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu (điểm 7 mụcIV Phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫnviệc thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu; Điều 131 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của BộTài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuấtkhẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu).

Hàng hóa được xuất khẩu trong thờihạn nộp thuế hay ngoài thời hạn nộp thuế. Cụ thể:

+ Trong thời điểm có hiệu lực củaThông tư số 59/2007/TT-BTC : trường hợp người nộp thuế thực xuất khẩu hàng hóatrong thời hạn nộp thuế thì thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế chậm nhất là 45 ngàykể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu cuối cùng. Nếu người nộpthuế thực xuất khẩu hàng hóa ngoài thời hạn nộp thuế thì thời hạn nộp hồ sơhoàn thuế là 45 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai xuất khẩu hàng hóa.

+ Trong thời điểm có hiệu lực củaThông tư số 79/2009/TT-BTC : trường hợp người nộp thuế thực xuất khẩu hàng hóatrong thời hạn nộp thuế thì thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế chậm nhất là 45 ngàykể từ ngày hết thời hạn nộp thuế của tờ khai nhập khẩu đề nghị hoàn thuế, khôngthu thuế. Nếu người nộp thuế thực xuất khẩu hàng hóa ngoài thời hạn nộp thuếthì thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế là 45 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai xuấtkhẩu hàng hóa.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty Cổ phần Chè Lâm Đồng được biết và liên hệ với cơ quan hải quan để thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông