BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6907/BGDĐT-TCCB
V/v giải đáp vướng mắc theo quy định tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được công văn số 443/PC-TTĐTng ày 16/7/2014 của quý Cơ quan đề nghị giải đáp vướng mắc của một số giáo viên trung học cơ sở tại huyện Si Ma Cai về đối tượng hưởng chế độ phụ cấp thu hút quy định tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP Sau khi thống nhất với Bộ Tài chính về thời hạn luân chuyển ghi trong quyết định của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch số 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:

- Thực hiện theo thời hạn ghi trên quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

- Nếu quyết định của cơ quan có thẩm quyền không ghi thời hạn luân chuyển thì thời hạn công tác ở vùng có ĐKKT-XHĐBKK được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch số 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 19/9/2013 [3 năm (đối với nữ) 5 năm (đối với nam)] và thời điểm tính được căn cứ vào ngày hiệu lực của quyết định do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Bùi Mạnh Nhị