BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6908/TCHQ-KTTT
Về việc thanh lý xe ô tô NK

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 924/HQHN-NV ngày 3/6/2009 của Cục Hảiquan thành phố Hà Nội về việc thanh lý 03 chiếc xe ô tô nhập khẩu được miễnthuế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20.4.2009 của Bộ Tàichính về hướng dẫn thủ tục Hải quan; kiểm tra, giám sát Hải quan; thuế xuấtkhẩu, thuế nhập khẩu; quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Căn cứ Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chínhphủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết địnhhành chính trong lĩnh vực Hải quan và Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/2/2009của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2009.

- Căn cứ nội dung công văn số 811/BKH-ĐTNN ngày 11.02.2009của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Để tạo điều kiện cho công ty hoàn tất thủ tục thanh lý tàisản đã được miễn thuế, Tổng cục Hải quan đồng ý để Ban thanh lý tài sản (đãđược thành lập theo Quyết định số 520/BKH-QLDA ngày 21/1/2002 của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư) hoàn tất thủ tục thanh lý đối với 03 chiếc xe ô tô nêu tại công vănsố 924/HQHN-NV nêu trên.

Việc thu thuế chuyển đổi mục đích sử dụng thực hiện theo quyđịnh tại Điều 10, Điều 97 Thông tư số 79/2009/TT-BTC nêu trên. Theo đó căn cứđể tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm thay đổimục đích sử dụng. Việc xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo quy định tạiNghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ quy định việc xử lý viphạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực Hảiquan. N

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nộibiết và thực hiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông