VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6908/VPCP-KGVX
V/v trang hoàng trụ sở làm việc của các cơ quan tại khu vực Trung tâm Ba Đình trong dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2010

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tiếp tục thực hiện các hoạt động chuẩn bị Đại lễ kỷ niệm1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng,Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long có ý kiến như sau:

Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn và hỗ trợtrực tiếp việc trang hoàng phía mặt ngoài trụ sở làm việc của các cơ quan trongkhu vực Trung tâm Ba Đình, như Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Vănphòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ … bảo đảm yêu cầu thẩm mỹ, phù hợp vớibố cục, cảnh quan chung tại khu vực Trung tâm Ba Đình trong dịp Đại lễ kỷ niệm1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các cơ quan: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Dân tộc;
- VP Ban Chỉ đạo QG kỷ niệm 1000 năm Thăng Long;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cục Quản trị, các Vụ: TH, QHQT, TV, Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, KGVX (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ