BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 691/BXD-KHCN
V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN 06: 2010/BXD

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Liên doanh ESTELLA

Bộ Xây dựng nhận công văn số 09/ELT-CV ngày14/4/2015 của Công ty TNHH Liên doanh ESTELLA về xin chấp thuận luận chứng PCCC công trình “Khu chung cư – thương mại Estella Heights – giai đoạn 1” bao gồm 2 tòa nhà cao 34 tầng xây dựng tại phường An Phú, quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06: 2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m (tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD ).Công ty TNHH Liên doanh ESTELLA đã đề xuất luận chứng bổ sung để thiết kế thang bộ thoát nạn loại N2 thay thế thang N1 cho công trình nêu trên và đã được Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộthẩm duyệt và có ý kiến trả lời tại văn bản số 2214/PCCC &CNCH-P6 ngày 17/4/2015.Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD ,Bộ Xây dựng thống nhất với Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tại Văn bản số 2214/PCCC&CNCH-P6, giảm bớt yêu cầu tại Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD để thiết kế loại thang bộ N2 có giải pháp bổ sung thay thế loại thang N1 cho công trình“Khu chung cư – thương mại Estella Heights – giai đoạn 1”.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị QuýCông ty nghiêm túc tuân thủ các yêu cầu của Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Hoàng Quang Nhu