CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 691/CP-CN
V/v điều chỉnh kế hoạch đấu thầu đối với các gói thầu tư vấn số 31, 32, 33 thuộc Dự án Nhà máy xi măng Thái Nguyên

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp, Tài chính, Xây dựng, Thương mại, Khoa học và Công nghệ
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên
- Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam

Xét đề nghị của Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam (công văn số 271/TT-HĐQT ngày 17 tháng 4 năm 2003), Bộ Công nghiệp (công văn số 1696/TT-KHĐT ngày 28 tháng 4 năm 2003), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2847 BKH/VPXT ngày 14 tháng 5 năm 2003) về việc điều chỉnh kế hoạch đấu thầu đối với các gói thầu tư vấn số 31, 32, 33 thuộc Dự án Nhà máy xi măng Thái Nguyên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Chấp thuận điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Dự án Nhà máy Xi măng Thái Nguyên như sau: Cho phép gộp 3 gói thầu tư vấn số 31, 32, 33 thành một gói thầu tư vấn mới số 32A, các nội dung về hình thức lựa chọn nhà thầu, loại hợp đồng, giá trị gói thầu, thời gian thực hiện hợp đồng, thời gian tổ chức chỉ định thầu, nguồn tài chính cho gói thầu, như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nêu trên.

Giao Bộ Công nghiệp phê duyệt kết quả chỉ định thầu trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với gói thầu tư vấn mới số 32A./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng