BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 691/TCHQ-GSQL
V/v chuyển hàng hóa nhập khẩu từ các bãi cảng Hải Phòng đưa vào CFS trong cảng để đóng ghép

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 01- 2013/MACSHP ngày 06/12/2013 của Chi nhánh Công ty CP Hàng hải MACStại Hải Phòng đề nghị được làm thủ tục chuyển hàng hóa nhập khẩu từ các bãicảng khác thuộc cảng Hải Phòng về khai thác tại kho CFS trong cảng Hải An. Vềviệc này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Đối với các kho khai thác hàng lẻđóng chung container nằm trong cảng, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòngcăn cứ Điều 18 Nghị định 154/2005/NĐ-CP của Chính phủ; Điều 51, Điều 61 Thôngtư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính; Quyết định số 209/QĐ-TCHQ ngày 29/01/2011 và Quyết định số 2516/QĐ-TCHQ ngày 13/11/2012 củaTổng cục Hải quan về quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu, chuyển cửa khẩu để làm thủ tục chuyển cửa khẩu từ các bãi cảng khácvề CFS nằm trong cảng như đối với các CFS khác nằm ngoài cảng, thời gian thựchiện đến hết 30/4/2014. Kể từ ngày 01/5/2014 các kho khai thác hàng lẻ do doanhnghiệp thuê lại của các đơn vị kinh doanh cảng để hoạt động dịch vụ CFS phảiđược Tổng cục Hải quan ra Quyết định thành lập theo quy định tại Thông tư128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời và đềnghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thông báo cho các doanh nghiệp kinh doanhkho khai thác hàng lẻ trong cảng biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CN Công ty CP Hàng hải MACS tại Hải Phòng (đ/c: T4 Business Center, Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh