BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 691/TCT-CS
V/v chính sách thu tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Viện Cơ khí năng lượng và Mỏ- Vinacomin

Tổng cục Thuế nhận đượccông văn số 541/VCNM-KH-ĐT ngày 31/10/2012 của Viện Cơ khí năng lượng và Mỏ-Vinacomin về việc miễn tiền thuê đất đối với đơn vị khoa học công nghệ, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 4 Điều 13 Nghịđịnh số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuêmặt nước đã quy định:

"Điều 13. Nguyêntắc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

…4. Miễn, giảm tiền thuêđất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định này chỉ đượcthực hiện trực tiếp với đối tượng được thuê và tính trên số tiền thuê đất, thuêmặt nước phải nộp".

Căn cứ quy định trên vàhồ sơ kèm theo thì Viện Cơ khí năng lượng và Mỏ Vinacomin chưa được nhà nướccho thuê đất nên không thuộc đối tượng được xem xét miễn, giảm tiền thuê đấtđối với diện tích đất trụ sở làm việc của đơn vị.

Tổng cục Thuế trả lời đểCông ty được biết. Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan chức năng tại địa phươngđể được hướng dẫn thực hiện đầy đủ các thủ tục thuê đất của nhà nước, trên cósở đó, cơ quan Thuế sẽ giải quyết theo đúng thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC;
- Lưu VT; CS(02)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn