BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 6913/TCHQ-KTTT
V/v: hướng dẫn thuế XNK và thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Việt Nam IT
(1106 Đê La Thành, Quận Ba Đình Hà Nội)

Trả lời công văn số 410/2007/CVIT ngày 04 tháng 10 năm 2007 của Công ty Cổ phần Việt Nam IT về việchướng dẫn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thủ tục hải quan; Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Chính sách thuế xuất khẩu thuếnhập khẩu và thủ tục hồ sơ xử lý thuế xuất nhập khẩu đã được quy định cụ thểtrong Luật thuế xuất nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005; Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế xuất nhập khẩu; Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Thông tư 59/2007/TT-BTC củaBộ Tài Chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuếđối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (áp dụng đối với các tờ khai xuất nhậpkhẩu đăng ký từ 14/07/2007); Do đó đề nghị Công ty nghiên cứu quy định tại cácvăn bản này đối chiếu với trường hợp cụ thể của Công ty và liên hệ với cơ quanhải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Công ty có thể tìm hiểu các quyđịnh trên trang Website của Bộ Tài chính : www.mof.gov.vn

Vậy Tổng cục Hải quan thông báođể Công ty được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang website Hải quan;
- Lưu VT, KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An