VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
V/v: Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân trúng thưởng trong casino
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2014

Kính gửi: Bộ Tài chính
Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 11257/BTC-TCT ngày 12 tháng 8 năm 2014 về việc thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân trúng thưởng trong casino, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 11257/BTC-TCT trên đây và yêu cầu Bộ Tài chính căn cứ Điều 26 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ để quyết định cụ thể mức thuế ấn định trên tổng số tiền trả lại cho cá nhân trúng thưởng trong casino cho phù hợp, đồng thời cần làm rõ căn cứ xác định các mức 0,1% và 0,5%
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Vũ Văn Ninh’
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, PL; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b), S
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng