VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6916/VPCP-KTN
V/v cấp phép cho thuê tàu trần vào Việt Nam

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tạiCông văn số 4781/TTr-BNN-TCTS ngày 17 tháng 6 năm 2015 về việc cấp phép chothuê tàu trần vào Việt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, rà soát đề xuất ban hành quy định về việcđưa tàu (cá) từ nước ngoài vào Việt Nam dưới hình thức thuê tàu trần để hoạt động thủy sản.

- Trước mt, trong quá trình nghiên cứu đề xuấtban hành quy định, căn cứ theo các quy định pháp luật hiện hành về nhập khẩu,đăng ký, quản lý tàu cá, tàu biển, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônnghiên cứu xem xét chấp thuận việc nhập khẩu tàu cá vào Việt Nam dưới hình thứcthuê tàu trần. Trên cơ sđó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hưng dẫn việc nhập khẩu tàu cá vào Việt Nam dưới hình thứcthuê tàu trần đảm bảo quản lý hiệu quả các tàu cá nhập khẩu dưới hình thức nàytrong quá trình hoạt động thủy sản tại Việt Nam.

Văn phòng Chínhphủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liênquan biết, thực hiện./


Nơi nhận:

- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: TP, GTVT;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN (03).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục