BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 692/BXD –HĐXD
V/v điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư Công ty TNHH Đất Hồ Tây.

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2011

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Bộ Xây dựngnhận được văn bản số 1540/KH &ĐT-ĐTNN ngày 27/4/2011 của Sở Kế hoạch và Đầutư Hà Nội đề nghị góp ý kiến điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHHĐất Hồ Tây. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Công tyTNHH Đất Hồ Tây là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài được thành lập, hoạt độngtheo Giấy chứng nhận đầu tư số 011043000764 ngày 11/02/2010 (cấp đổi từ chứngnhận đầu tư số 011022000054 ngày 06/02/2007) do UBND thành phố Hà Nội cấp đểđầu tư xây dựng và kinh doanh dự án “Toà nhà Đất Hồ Tây” tại Lô A, khu D1,Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

Đến nay, dobiến động về giá dẫn đến chi phí xây dựng tăng cao, thay đổi, bổ sung trangthiết bị, vật tư nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm từ căn hộ mức trung cấpthành căn hộ cao cấp; đồng thời công tác giải phóng mặt bằng chậm do di dời cácngôi mộ cổ gặp nhiều khó khăn. Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh tăng tổng mức đầutư, điều chỉnh tiến độ góp vốn và tiến độ thực hiện dự án thuộc lĩnh vực đượcxem xét theo quy định tại Điều 51, Điều 52 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật Đầu tư.

2. Đề nghịquý Sở yêu cầu nhà đầu tư cam kết thực hiện góp vốn đầu tư, tiến độ đầu tư vàgiám sát quá trình triển khai đầu tư đảm bảo đúng cam kết.

Trên đây là ýkiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND thànhphố Hà Nội xem xét theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, HĐXD (VQT - 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh