BỘ TƯ PHÁP
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 692/CNTT-HTTT &CSDL
V/v triển khai đăng ký cấp phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Triển khai Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án thí điểm cấp phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến” và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 15/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Cục Công nghệ thông tin đã xây dựng và tổ chức tập huấn, hướng dẫn cách thức sử dụng, các bước triển khai Phân hệ đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến cho Sở Tư pháp 63 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương trên cả nước cũng như đảm bảo các điều kiện kỹ thuật để có thể triển khai đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên toàn quốc từ ngày 01/01/2016.

Phân hệ đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến cũng đã cung cấp các tiện ích cho phép kết nối với dịch vụ bưu chính để nhận hồ sơ và trả kết quả đồng thời cho phép Sở Tư pháp theo dõi tình trạng xử lý (nhận, trả) hồ sơ yêu cầu cho công dân; đảm bảo kết nối dữ liệu tờ khai cấp phiếu với Phần mềm quản lý lý lịch tư pháp dùng chung cho các Sở Tư pháp, Phần mềm quản lý lý lịch tư pháp của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

Để đảm bảo tiến độ triển khai theo yêu cầu của Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ, Cục Công nghệ thông tin đề nghị Sở Tư pháp khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai việc đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến tại địa phương và thông báo cho Cục Công nghệ thông tin trước ngày 29/12/2015. Trong đó đề nghị nêu rõ thời gian dự kiến triển khai Phân hệ đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, thời gian dự kiến triển khai dịch vụ bưu chính (nếu có) và thông tin về đầu mối cán bộ sẽ phối hợp với Cục Công nghệ thông tin trong quá trình triển khai.

Cục Công nghệ thông tin có gửi kèm trong công văn tài liệu “Hướng dẫn các bước thực hiện triển khai đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính (nếu có)”.

Lưu ý: Để tạo thuận tiện tối đa cho người dân trong quá trình xin cấp phiếu lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp nên triển khai cung cấp dịch vụ đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến kết hợp với dịch vụ nhận trả kết quả thông qua bưu chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị Sở Tư pháp kịp thời liên hệ với Cục Công nghệ thông tin để được hỗ trợ, giải đáp.

* Thông tin liên hệ: Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp

- Địa chỉ: Số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội;

- Điện thoại: 04.62739716 - Fax: 04.62739730;

- Email: [email protected];

- Người liên hệ: đ/c Nguyễn Minh Dũng.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để b/c);
- Thứ trưởng Đinh Trung Tụng (để b/c);
- Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia (để p/h);
- Lưu: VT.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dũng

HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC THỰC HIỆN TRIỂN KHAI

ĐĂNG KÝ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN VÀ NHẬN KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH (NẾU CÓ)(Kèm theo Công văn số 692 /CNTT-HTTT&CSDL của Cục Công nghệ thông tin ngày 17/12/2015 v/v triển khai đăng ký cấp phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến)

CÁC BƯỚC

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

PHỐI HỢP

KẾT QUẢ

GHI CHÚ

Bước 1: Xây dựng kế hoạch

Xây dựng kế hoạch triển khai Phân hệ đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến căn cứ theo Nghị quyết 36a/NĐ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Sở Tư pháp

Cục Công nghệ thông tin

Kế hoạch được phê duyệt.

Bước 2: Đăng ký triển khai

Sau khi kế hoạch được phê duyệt, Sở Tư pháp gửi Công văn đăng ký tới Cục Công nghệ thông tin để kích hoạt Phân hệ đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến cho Sở Tư pháp.

Sở Tư pháp

Cục Công nghệ thông tin

Tài khoản quản lý Phân hệ cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến của Sở được kích hoạt.

Bước 3

(Nếu có nhu cầu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính)

3.1. Lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính

Sở Tư pháp tiến hành lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính phù hợp.

Lưu ý: Trước khi quyết định lựa chọn đề nghị trao đổi với Cục Công nghệ thông tin để đảm bảo đơn vị được chọn có đủ điều kiện (về mặt kỹ thuật) để kết nối, tích hợp với Phân hệ đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyền, Phần mềm quản lý lý lịch tư pháp của Sở.

Sở Tư pháp

Đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính; Cục Công nghệ thông tin

Đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính phù hợp được lựa chọn.

Việc kết hợp cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và dịch vụ bưu chính đã được triển khai thực hiện thành công tại Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh. Trong trường hợp cần thiết, Sở Tư pháp có thể liên hệ với Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh để có thêm thông tin.

3.2. Ký kết hợp đồng với Đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính

Sở Tư pháp và Đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính thỏa thuận các điều kiện, điều khoản dịch vụ làm căn cứ ký kết Hợp đồng.

Sở Tư pháp

Đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính

Hợp đồng/thỏa thuận hợp tác được ký kết.

Bước 4

4.1. Triển khai thử nghiệm Phân hệ đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến

Sở Tư pháp tiến hành đưa vào sử dụng thử nghiệm Phân hệ đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, đánh giá và kịp thời liên hệ với Cục Công nghệ thông tin để được hỗ trợ, giải quyết.

Sở Tư pháp

Cục Công nghệ thông tin

Trước khi triển khai chính thức, Cục Công nghệ thông tin sẽ phối hợp với Sở Tư pháp để tiến hành thử nghiệm và điều chỉnh phân hệ theo các yêu cầu đặc thù của Sở.

4.2. Tích hợp các phần mềm liên quan (nếu sử dụng dịch vụ bưu chính)

- Sở Tư pháp và Đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính phối hợp với Cục Công nghệ thông tin để được hỗ trợ kết nối, tích hợp Phân hệ đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, Phần mềm quản lý lý lịch tư pháp của Sở với Phần mềm của Đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính phục vụ theo dõi việc trả kết quả qua dịch vụ bưu chính;

- Sở Tư pháp và Đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính phối hợp triển khai theo quy trình đã thống nhất.

Cục Công nghệ thông tin

Sở Tư pháp; Đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính

Phân hệ đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, Phần mềm quản lý lý lịch tư pháp của Sở và Phần mềm của Đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính được kết nối.

Bước 5: Triển khai chính thức, truyền thông, quảng bá dịch vụ

Tiến hành triển khai chính thức; tổ chức truyền thông, phổ biến thông tin về dịch vụ tới đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh/thành phố, đảm bảo phục vụ một cách hiệu quả, tiện lợi nhất cho người dân có nhu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

Sở Tư pháp

UBND, các Sở, Ban, ngành có liên quan; Đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính

Dịch vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính được phổ biến tới đông đảo người dân.

Xây dựng kế hoạch truyền thông đến đông đảo người dân (việc này là rất quan trọng và quyết định hiệu quả của giải pháp).